Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Bến Tre Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre