Một số kinh nghiệm khi giảng dạy bài đội ngũ từng người không có súng (động tác giậm chân, đứng lại)

Đề xuất phương pháp biên soạn câu hỏi kiểm tra ngữ văn lớp 12 theo hướng tích hợp liên môn góp phần thúc đẩy đổi mới kiểm tra, đánh giá