Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường

Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các mẫu chuyện kể về bác Hồ trong tiết sinh hoạt lớp nhằm nâng cao chất lượng hạnh kiểm lớp chủ nhiệm

Dạy học kết hợp (Blended learning) có sử dụng bài giảng E-learning nhằm dạy học tin học theo chủ đề “Kiểu tệp trong lập trình Pascal” cho học sinh các lớp 11