Sử dụng tiếng Anh thông qua một số công cụ để tìm kiếm, cập nhật thông tin trên mạng (Internet) nhằm phục vụ giảng dạy một số nội dung chương trình Địa lý 10