Tăng hứng thú học tập của học sinh thông qua việc lồng ghép các hiện tượng tự nhiên vào trong giảng dạy hóa học

Lồng ghép kiến thức bảo vệ sức khỏe vào quá trình giảng dạy môn Hóa học góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Tăng hứng thú học tập của học sinh thông qua việc lồng ghép các hiện tượng tự nhiên vào trong giảng dạy hóa học