Các giải pháp Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua trong đơn vị

Sử dụng các dụng cụ hiện có thiết kế một số thí nghiệm dùng để dạy học chương từ trường trong chương trình vật lí lóp 11

Dạy bài công dân với tình yêu, hôn nhân, gia đình theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh