Tích hợp văn học cách mạng trong dạy học Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919- 2000 (Lịch sử 12- ban cơ bản)