Nâng cao hiệu quả giáo dục lòng yêu nước và giữ gìn chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho học sinh qua chủ đề “VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX” trong chương trình lịch sử lớp 10, cấp trung học phổ thông

Nâng cao tỉ lệ học sinh yêu thích học Lịch sử địa phương qua hình thức hoạt động trải nghiệm thực địa gắn với làng nghề truyền thống địa phương