Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường