Áp dụng Trắc nghiệm tính cách MBTI vào Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp và định hướng nghề cho học sinh lớp 12