Đẩy mạnh khả năng tự học, hoạt động nhóm của học sinh thông qua phong trào “Làm phim ngắn trong học sinh”