Dạy học phong trào “Đồng Khởi” qua hình thức về nguồn kết hợp với giao lưu, đối thoại