Tạo hứng thú học tập môn Hóa học lớp 12 qua liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống