Sử dụng những câu chuyện trong quyển sách “Tâm hồn cao thượng” hoặc câu chuyện trong chương trình “Quà tặng cuộc sống” trong giờ sinh hoạt lớp để giáo dục đạo đức học sinh