Tài liệu tham khảo: Hỗ trợ cán bộ Công đoàn trong việc phát hiện, hình thành và thực hiện sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục và hoạt động Công đoàn