Một số kinh nghiệm khi giảng dạy bài đội ngũ từng người không có súng (động tác giậm chân, đứng lại)